Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

 

Poniższe procedury dotyczą nauczycieli, pracowników obsługowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 17 w Siedlcach, rodziców, prawnych opiekunów oraz osoby upoważnione.
1. Dziecko powinno być przyprowadzone i odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Osobą upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola musi być osoba pełnoletnia.
3. Rodzice na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach na stałe upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
4. W dokumentacji każdej grupy prowadzona jest ewidencja adresów zamieszkania, numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci.
5. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inne osoby dorosłe zdolne do podejmowania czynności prawnych upoważnione na piśmie przez rodziców, z wcześniejszym poinformowaniem o tym fakcie nauczyciela grupy.
6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela.
7. Rodzice (prawni opiekunowie lub osoby upoważnione) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczyciela oraz od chwili odebrania z grupy i powiadomienia o tym fakcie nauczyciela.
8. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są :
• rozebrać dziecko w szatni,
• osobiście przekazać dziecko osobie dyżurującej w szatni przedszkola lub nauczycielce danej grupy
• osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub osoby dyżurującej w szatni,
• ubrać dziecko w szatni.
9. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
10. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
11. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
12. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat (np. alergie pokarmowe). Należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie.
13. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością z powodu choroby w tym choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
14. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia dziecka do sali do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną.
15. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów lub osoby upoważnione) na terenie przedszkola, np. przed wejściem do budynku, na ulicy, w szatni lub na terenie ogrodu.
16. Osoby upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów do odbioru dziecka z przedszkola winny osobiście zgłosić się do nauczyciela w celu odebrania dziecka z grupy bądź zapytać pracownika przedszkola o wskazanie nauczycielki, którą należy poinformować o zamiarze odebrania dziecka z przedszkola.
17. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.
18. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
19. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do godz. 17.00 nauczycielka zobowiązania jest powiadomić o tym fakcie rodziców.
20. Gdy nie ma możliwości kontaktu, nauczycielka powiadamia najbliższy Komisariat Policji (KP Siedlce tel. 256432360 lub 256432222, 997, 112 z telefonu komórkowego).
21. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
22. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualny telefon kontaktowy.
23. Życzenie jednego z rodziców dotyczące nieodbierania dziecka z przedszkola przez drugiego z rodziców, musi być poświadczone osobistym pismem opartym na orzeczeniu sądowym.
24. W trakcie festynów i imprez integracyjnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice (prawni opiekunowie), którzy mają obowiązek powiadomienia nauczyciela o zamiarze opuszczenia terenu przedszkola.
25. W trakcie festynów i imprez integracyjnych organizowanych przez przedszkole rodzice (prawni opiekunowie) dzieci niepełnosprawnych mają obowiązek uczestnictwa w spotkaniu oraz sprawowania opieki nad dzieckiem.
26. Nauczycielki zatrudnione w naszym przedszkolu nie są a tym samym nie mogą być upoważnione przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby upoważnione do chwilowego sprawowania opieki nad rodzeństwem dzieci uczęszczających do naszego przedszkola pozostawionych przez rodziców w sali zajęć lub przedszkolnym ogrodzie, celem dokonania czynności nie związanych z przyprowadzaniem lub odebraniem dziecka przedszkola (np. wnoszenie opłat, indywidualne rozmowy pomiędzy rodzicami, indywidualne rozmowy z nauczycielami)
27. W sytuacji, kiedy nauczycielce został zasygnalizowany fakt odbioru dziecka z ogrodu, bądź z sali zajęć pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą osoby odbierające (samodzielne bieganie dzieci po przedszkolu, samodzielne korzystanie z toalet, wielokrotne powracanie do sali po wykonane prace plastyczne bądź po pozostawioną zabawkę)
28. Apelujemy o nie przyprowadzanie psów, kotów i innych zwierząt na teren przedszkola i placu zabaw, a także o nie pozostawianie zwierząt uwiązanych przy przedszkolu.
29. Z procedurą przyprowadzania dzieci i odbierania z przedszkola zostali zapoznani rodzice dzieci uczęszczających do MP Nr 17 w dniu 19.09.2017r. na zebraniu ogólnym. Potwierdzenie stanowi lista obecności.
30. Procedura obowiązuje od dnia 01.09.2017r.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.