Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci w MP17

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci, obowiązująca w Miejskim Przedszkolu  Nr 17.

 

Poniższa procedura dotyczy nauczycieli, pracowników obsługowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 17 w Siedlcach, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola , prawnych opiekunów oraz osoby upoważnione.

 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców( prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą, legitymującą się dowodem tożsamości, okazywanym na żądanie pracownika przedszkola. Dziecko  odbiera wyłącznie osoba pełnoletnia.

 1. Rodzic na początku każdego roku szkolnego dopełnia obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o osobach, które upoważnia do odbioru jego dziecka. W oświadczeniu wpisuje numer dowodu osobistego upoważnionej osoby.
 2. W dokumentacji każdej grupy prowadzona jest ewidencja adresów zamieszkania dzieci, numerów kontaktowych rodziców , prawnych opiekunów dzieci, adresy email.
 3. W sytuacjach szczególnych dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców, z wcześniejszym poinformowaniem o tym fakcie, bezpośrednio nauczyciela grupy.
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, okazać go na żądanie nauczyciela grupy.
 5. Rodzice ( prawni opiekunowie lub osoby upoważnione) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczyciela grupy oraz od chwili odebrania z grupy i powiadomienia o tym fakcie nauczyciela.
 6. -Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:
 • Rozebrać dziecko w szatni,
 • Osobiście przekazać dziecko osobie dyżurującej w szatni przedszkola lub nauczycielce grupy, do której uczęszcza dziecko.
 • Wszelkie zapytania, uwagi, zastrzeżenia rodzic/prawny opiekun zgłasza pomocy nauczyciela, pełniącej dyżur w szatni.
 • Rodzic nigdy nie może pozostawić swego dziecka w holu przedszkola lub w szatni. Zawsze dziecko odbiera pracownik przedszkola i doprowadza do
 • W holu przedszkola, przy wejściu do szatni umieszczony jest punktualnik.
 • W celu zgłoszenia obecności dziecka ( godziny przyprowadzenia) – rodzic/ prawny opiekun  przykłada specjalną kartę magnetyczną. Od tej chwili odnotowuje się  czas przyjścia dziecka do przedszkola.

 

– Rodzic/ prawny opiekun,  zgłaszający się po odbiór dziecka z przedszkola, zobowiązany jest do następujących czynności:

 • Wywołać dziecko z sali (grupy wiekowej) przez video domofon
 • Przyłożyć kartę do  „punktualnika”, celem odznaczenia zakończenia czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Wejść do szatni i pod okiem pomocy nauczyciela, dyżurującej  w pomieszczeniu ubrać swoje dziecko.

 

8.Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty- czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia .

 1. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 2. Dziecka chorego, z temperaturą, z wysypką, oznakami wysypki, kataru, kaszlu nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do przebywania dziecka w przedszkolu, w grupie rówieśniczej.
 3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na temat . Informacje o alergiach pokarmowych rodzice zgłaszają wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie do nauczycieli grup.
 4. Po każdej dłuższej nieobecności dziecka, spowodowanej jego chorobą, w tym choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 5. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia dziecka do sali, do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną.
 6. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców / prawnych opiekunów lub osoby upoważnione na terenie przedszkola, np. przed wejściem do budynku, na ulicy, w szatni, na terenie ogrodu przedszkolnego.
 7. Osoby upoważnione przez rodziców lub prawnych opiekunów do odbioru dziecka z przedszkola winny osobiście zgłosić się do nauczyciela w celu odebrania dziecka z grupy bądź zapytać pracownika przedszkola o wskazanie nauczycielki, o zamiarze odebrania dziecka z przedszkola. Zasadę stosujemy wówczas, gdy potrzebujemy odebrać dziecko w czasie innym niż zadeklarowany .
 8. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków, innych substancji pobudzających czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim  rodzicem.

O zaistniałym fakcie należy poinformować dyrektora przedszkola.

 1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola ( w godzinach pracy przedszkola – do 1730 , sytuacje losowe, rodzice /prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia  czasu odbioru dziecka.
 2. W przypadku, gdy dziecko nie jest odebrane z przedszkola do godz. 1730 , nauczycielka zobowiązana jest poinformować o tym fakcie rodziców.
 3. Gdy nie ma możliwości powiadomienia rodziców, nauczycielka w obecności pomocy nauczyciela, powiadamia najbliższy Komisariat Policji 112 z telefonu komórkowego.
 4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczycielka sporządza protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora przedszkola , Rady pedagogicznej.
 5. Rodzice, prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są przekazać aktualny numer telefonu oraz adres email.
 6. Życzenie jednego z rodziców dotyczące nieodbierania dziecka z przedszkola przez drugiego rodzica, musi być poświadczone osobistym pismem z załączeniem kopii orzeczenia sadu o ograniczeniu praw rodzicielskich.
 7. W trakcie organizowanych festynów, imprez plenerowych z udziałem dzieci i rodziców, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice.
 8. Rodzice opuszczający wraz z dzieckiem imprezy integracyjne, są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o zamiarze opuszczenia zgromadzenia.
 9. W trakcie festynów, imprezorganizowanych przez przedszkole, z udziałem rodziców/ prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, mają obowiązek uczestnictwa w spotkaniu oraz sprawowania opieki nad dzieckiem w ścisłej współpracy z pedagogiem wspierającym.
 10. Nauczyciele zatrudnieni w Miejskim Przedszkolu Nr 17 nie są , a tym samym nie mogą być upoważniani przez rodziców/ prawnych opiekunów lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka, do chwilowego sprawowania opieki nad rodzeństwem dzieci uczęszczających do naszego przedszkola pozostawionych przez rodziców w sali bądź w ogrodzie przedszkolnym, celem dokonania innych czynności, rozmów z personelem przedszkola, czy innymi rodzicami.
 11. W sytuacji, gdy nauczycielowi został zasygnalizowany fakt odbioru dziecka z ogrodu, bądź z sali zajęć, pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą osoby odbierające . Dotyczy to sytuacji samodzielnego poruszania się po terenie przedszkola, wielokrotnego powracania do Sali po zapomniane rzeczy).
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa apelujemy do rodziców oraz osoby przychodzące na teren przedszkola o nie przyprowadzanie psów, kotów, innych zwierząt , a także o nie pozostawianie ich samotnych przed przedszkolem.
 13. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola rodzice/prawni opiekunowie będą zapoznawani corocznie w grupie dzieci 3-letnich oraz starszych.
 14. Procedura w Miejskim Przedszkolu Nr 17 obowiązuje od dnia 01. 09. 2017r.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.