Koncepcja pracy

Koncepcja Pracy

Miejskiego Przedszkola Nr 17

w Siedlcach

 

„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym
etapie drogi  wychowawcę zdolnego do udzielania mu pomocy
w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do
wypełniania jego ludzkiego przeznaczenia”

M. Debesse

 

PODSTAWA PRAWNA

Punktem wyjścia do opracowania Koncepcji Pracy Przedszkola są wymagania prawne stawiane wobec edukacji przedszkolnej:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie Nadzoru Pedagogicznego (Dz.U.z 2015r. poz.1270)
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.z 2017r. ,poz.356)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532).
 • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach (projekt z 20 kwietnia 2017 r.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24  lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych , niedostosowanych społecznie  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, (Dz. U. z 2015r, poz.
 • Zasady organizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych w integracyjnych publicznych przedszkolach zostały określone w zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
 • Statut Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Siedlcach

Opracowanie Koncepcji Pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki i analizą oczekiwań jakim powinno sprostać dobre przedszkole.

Tworząc koncepcję Pracy Przedszkola uwzględniłam takie płaszczyzny odniesienia:

 • Dziecko
 • Rodzice
 • Nauczyciele

W przedszkolu najważniejsze są dzieci. To Im, przez Nie, i dla Nich tworzę Wizję Przedszkola Nr 17 . Zamierzam zawrzeć to w swoim planie jak również systematycznie i konsekwentnie wprowadzać z każdym dniem w życie przedszkola.

Przedszkole zapewnia dzieciom optymalne, bezpieczne warunki wszechstronnego rozwoju, pomoc psychologiczno- pedagogiczną, oraz atrakcyjną ofertę zajęć. Podstawową formą aktywności dzieci jest zabawa. Dzięki niej i własnym doświadczeniom przedszkolaki zdobywają wiedzę i umiejętności. Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu traktowane są podmiotowo i indywidualnie. Nasi podopieczni są kochani, akceptowani i obdarzani szacunkiem.

MISJA PRZEDSZKOLA

Misję przedszkola przedstawię jako motto:

„Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych”

Przedszkole zapewni wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Każde dziecko będzie traktowane indywidualnie i podmiotowo. Dołożę starań aby czuło się kochane, akceptowane   i szczęśliwe. Przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie realizacji treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 • Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę powszechnej dostępności dla wszystkich dzieci (zdrowych i niepełnosprawnych), na zasadach i terminach określonych przez organ prowadzący.
 • Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a także specjalistów ( terapeutę, logopedę , psychologa)

Program kształcenia i oddziaływań wychowawczych wzbogacony jest o działania innowacyjne nauczycieli, możliwość nauki języka obcego, wyrównanie szans i promocji zdrowia oraz kultywowanie tradycji regionalnych.

Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości i kształtowania u dzieci samodzielności.

Przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwo troszcząc się o zdrowie psychiczne i fizyczne. Respektuje więzi rodzinne w organizacji grup wychowawczych, co znajduje uznanie w ocenie rodziców.

Program rozwoju przedszkola powinien ukazywać dynamikę zmian oraz dążenie do wzrastających efektów pracy dzieci i pracowników. Jasno sformułowane cele będą osiągane dzięki sprawnemu zarządzaniu i kierowaniu placówką, kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz wsparciu finansowemu władz samorządowych       i aktywności własnej.

Baza lokalowa i dydaktyczna przedszkola sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci i nauczycieli oraz ich współpracy. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli prowadzone jest zgodnie z planem rozwoju przedszkola. Zaangażowanie w życie przedszkolne integruje rodziców i nauczycieli, podnosi skuteczność przepływu informacji, łamie dotychczasowe stereotypy udziału rodziców w fazie planowania, realizacji i oceny programu wychowania przedszkolnego, znacząco wpływa na wzrost kultury pedagogicznej rodziców.

Wypracowany system opiekuńczy powoduje poszerzenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, terapii sensorycznej . Chciałabym uwrażliwić pracowników przedszkola, rodziców na jakość żywienia dzieci, aktywność ruchową i zajęcia na powietrzu.

Dobra znajomość środowiska lokalnego, potrzeb wychowanków i ich rodziców zapewni prawidłowe działania dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze placówki.

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI KIEROWANIA PRZEDSZKOLEM

Biorąc pod uwagę wcześniejsze stwierdzenia pragnę podkreślić, iż skłaniam się ku modelowi przedszkola środowiskowego, w którym mają ze sobą do czynienia trzy równoprawne podmioty : dziecko, rodzice i nauczyciele .

Ideę przedszkola środowiskowego widzę poprzez współudział przedszkola w życiu najbliższego otoczenia .

Atrakcyjność oferty przedszkola na rzecz   środowiska i wpływ jaki może wywierać środowisko na przedszkole, mogą być impulsem zmieniającym atmosferę   przedszkola.

Jako zadanie   wiodące, obok innych istotnych zadań dla placówki, przyjęłam   wprowadzenie do systemu wychowawczo –dydaktycznego promocji otwartości przedszkola .

Sądzę, iż dobre przedszkole to takie, które ma uprzejmą obsługę, przyjazną wysokokwalifikowaną kadrę , jest estetyczne i otwarte w dogodnych godzinach oraz spełnia oczekiwania dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i społeczeństwa.

Według   mnie, aby wszystkie te grupy czuły się usatysfakcjonowane, należy dążyć do poprawy jakości pracy placówki .

Po pierwsze;   rodzice powierzają nam swoje dzieci w zaufaniu i z wiarą, że stworzymy im warunki dla optymalnego rozwoju . Nie możemy zawieść tego zaufania .

Po drugie; musimy dbać o naszych klientów . Do dobrego przedszkola chętnie będą zgłaszać się rodzice.

Po trzecie; praca w przedszkolu o niskiej jakości jest nie tylko bezowocna oraz frustrująca.

Jako osoba stojąca na czele placówki będę uwzględniała to, iż na jakość przedszkola mają wpływ :

– praca każdego nauczyciela, jego umiejętności i wiedza a także doświadczenie i atmosfera jaką tworzy w miejscu pracy;

– relacje między nauczycielami i rodzicami, stosunki między samymi nauczycielami , relacje między wszystkimi pracownikami przedszkola;

– obiektywne warunki funkcjonowania przedszkola ; usytuowanie, otoczenie, wyposażenie i warunki materialne, stan higieniczny i sanitarny .

Dlatego też, kierując pracą przedszkola zamierzam realizować styl kolegialnego prowadzenia placówki poprzez zniesienie tradycyjnych barier w stosunkach interpersonalnych, często hamujących inwencję nauczycieli     oraz stworzenie wśród   pracowników atmosfery opartej na wzajemnej współpracy   i zrozumieniu.

Będę inspirować nauczycieli do wprowadzania różnorodnych innowacji pedagogicznych,   doceniać ich pracę i osiągnięcia, promować ludzi otwartych na wszelkiego rodzaju nowatorstwo .

 

Opracowując Plan Rozwoju Przedszkola zadbam o to, by był on tworzony   przez całą społeczność (dyrektora , nauczycieli, pracowników administracji, rodziców), oparte na priorytetach polityki oświatowej państwa.

W programie tym ujęte zostaną wszystkie dziedziny działalności przedszkola, z uwzględnieniem potencjału ludzkiego i materialnego.

Uważam , iż przedszkole powinno preferować następujące wartości :

1.Bezpieczeństwo –      jest warunkiem zdrowia (psychicznego i fizycznego)

oraz prawidłowych postaw dzieci, rodziców i pracowników

Wpływa na tempo rozwoju.

Służy   prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji,

poczucia wartości i zachowaniu dobrego klimatu.

Tworzy podstawę do współpracy i zadowolenia.

2.Twórczość –          wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu.

Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność

wyborów korzystnych rozwiązań.

3.Samodzielność –    dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w dalszym

etapie edukacji. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych wyzwań.

Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości i kształtowania u dzieci samodzielności.

Przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa troszcząc się o zdrowie psychiczne i fizyczne swych podopiecznych. Respektuje priorytety i wymagania zgłaszane przez rodziców, co do organizacji i koncepcji funkcjonowania placówki w środowisku.

Program rozwoju przedszkola powinien ukazywać dynamikę zmian oraz dążenie do wzrastających efektów pracy dzieci i pracowników. Jasno sformułowane cele będą osiągane dzięki sprawnemu zarządzaniu i kierowaniu placówką, kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz wsparciu finansowemu władz samorządowych i aktywności własnej w tej dziedzinie.

Baza lokalowa i dydaktyczna przedszkola sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci i nauczycieli oraz ich współpracy. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli prowadzone jest zgodnie z planem rozwoju przedszkola. Zaangażowanie w życie przedszkolne integruje rodziców i nauczycieli, podnosi skuteczność przepływu informacji, umożliwia rodzicom udział w fazie planowania, realizacji i oceny programu wychowania przedszkolnego, znacząco wpływa na wzrost kultury pedagogicznej rodziców.

Dobra znajomość środowiska lokalnego, potrzeb wychowanków i ich rodziców zapewni prawidłowe działania dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze.

 

Głównym celem działania, które zamierzam podjąć jest dążenie do tego, by przedszkole było:

miejscem, które jest dopełnieniem domu rodzinnego, sprawujące funkcję wspomagającą i doradczą, czyli będzie :

 • Zapewniać opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Dzieci będą miały możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości ,rozwijania swoich zainteresowań i wzbogacania wiedzy o otaczającym świecie.
 • Budować poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, uczyć patriotyzmu.
 • Dostosowywać zajęcia wychowawczo – dydaktyczne do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzić je na wysokim poziomie.
 • Wychowankowie będą mieli stworzone warunki do twórczego działania, przyswajania ważnych umiejętności przydatnych w życiu dorosłego człowieka.
 • Udzielać dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej i logopedycznej
 • Ściśle współpracować z rodzicami, uwzględniać ich potrzeby i oczekiwania; angażować rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
 • Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze będą skoordynowane.
 • Wszyscy pracownicy przedszkola będą współdziałać ze sobą.
 • Tworzyć przyjazną atmosferę , dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Promować zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie.
 • Umożliwiać osiągnięcie gotowości szkolnej.

 

MISJĘ PRZEDSZKOLA BĘDĘ REALIZOWAĆ POPRZEZ :

 • Stałe doskonalenie kadry pedagogicznej
 • Nowoczesne projekty edukacyjne
 • Aktywną współpracę z rodzicami
 • Organizację zajęć dla rozwoju zainteresowań i talentów dzieci
 • Właściwe wyposażenie bazy przedszkolnej, stworzenie przyjaznych , funkcjonalnych estetycznych pomieszczeń
 • Nowoczesne metody nauczania
 • Monitorowanie pracy przedszkola

Przedstawiona przeze mnie koncepcja pracy respektuje cztery filary nowoczesnej edukacji:

Wiedza, w której :

uczymy dziecko rozumienia świata i otaczającej go rzeczywistości, aby potrafiło   komunikować się z innymi, rozwijało swój potencjał i zainteresowania.

Umiejętności, które:

pozwolą dziecku radzić sobie z różnymi zadaniami, a my musimy wyposażyć je w różnorodne kompetencje.

System wartości i postaw poprzez , który

wspieramy dzieci w podejmowaniu decyzji, pozwalamy na samodzielne myślenie, budujemy ich system wartości, wskazujemy drogę, kształtujemy osobowość, przygotowujemy do pełnienia ról.

Współistnienie i współdziałanie dzięki którym,

szanujemy indywidualność każdego dziecka, uczymy współdziałania z drugim człowiekiem, uczymy rozwiązywania konfliktów, zgodnego współistnienia i współdziałania, poszukiwania kompromisów.

Proponowana oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu będzie

zapewniać realizację podstawy programowej, a także umożliwiać rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Reasumując pragnę stwierdzić, iż jako osoba postawiona w nowej roli, będę kierować się następującymi zasadami:

 • Dbać o dobrą opinię przedszkola tak, aby o placówce dużo i dobrze się mówiło, słyszało w środowisku lokalnym
 • Ściśle współpracować z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami.
 • Promować wychowanie przez uczestnictwo w kulturze – poprzez edukację teatralną, muzyczną, medialną, udział w konkursach twórczości dziecięcej, międzyprzedszkolnych przeglądach artystycznych.
 • W programach i planach dydaktyczno – wychowawczych uwzględniać regionalizm czyli wychowanie ku „małej ojczyźnie”.
 • Ściśle współpracować z rodzicami jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
 • Zachęcać i inspirować kadrę pedagogiczną do tworzenia i realizacji programów i projektów dofinansowywanych z fundacji pozarządowych.

Unowocześnienie i wzbogacenie bazy przedszkola w odniesieniu do koncepcji;

 • Unowocześnianie sal, przeprowadzanie systematycznie i na bieżąco potrzebnych remontów, np. zmiana oświetlenia.
 • Zorganizowanie przy sali nr 5 łazienki dla dzieci, wyposażenie w odpowiednie sanitariaty.
 • Zakupienie do przynajmniej jednej sali zabaw dzieci, tablicy multimedialnej z projektorem i laptopem.
 • Wyposażenie kuchni przedszkolnej w nowoczesny piekarnik oraz sprzęt AGD, taki jak: szatkownica do warzyw, doposażenie w potrzebne sztućce, naczynia, itp.
 • Zorganizowanie gabinetu logopedycznego.
 • Nabycie sprzętu do integracji sensorycznej, zakup piłek lekarskich, mat, trampoliny, oraz drobnych pomocy służących do spełniania tego celu.
 • Doposażenie placówki w niezbędny sprzęt elektroniczny: zakup keyboard, aparat fotograficzny,
 • Urządzenie wyposażenie gabinetu logopedycznego w niezbędne pomoce;
 • Zorganizowanie gabinetu włącznie z wyposażeniem gabinetu Terapii Sensorycznej
 • Zorganizowanie w pomieszczeniach przy pralni garderoby ze strojami dla dzieci
 • Naprawa dachu- uszczelnienie wentylacji, zabezpieczenie przed przeciekaniem
 • Zabezpieczenie pomieszczeń w piwnicy przed napływaniem wody deszczowej, zabezpieczenie pomieszczeń z dokumentacją archiwum.

       Plac zabaw;

 • Konieczne jest rozłożenie mat ochronnych pod sprzętem na placu zabaw, które to będą zabezpieczały dzieci przed skutkami upadków. ( oczywiście maty zaopatrzone w stosowne atesty jakościowe).
 • Nadrzędnym celem koncepcji jest doskonalenie sprawności ciała i funkcji psychomotorycznych, kształtowanie u dzieci takiego poczucia wiedzy, umiejętności i nawyków oraz postaw wobec ruchu, który w przyszłości przejawiać się będzie w dążeniu na rzecz utrzymania przez całe życie, wysokiej sprawności fizycznej i świadomego dbania o własne zdrowie.
 • Systematyczne upiększanie ogrodu w odpowiednie rośliny ozdobne.
 • Podejmuje działania rozwijające i uatrakcyjniające w placówce integrację dzieci zdrowych i niepełnosprawnych;
 • Zapewnia akceptację każdemu dziecku, takim jakie ono jest, traktuje je podmiotowo, szczególnie dzieci niepełnosprawne podczas zabaw i zajęć w przedszkolu;
 • Prowadzi działania promujące prawa dziecka, również w środowisku lokalnym, angażuje w to rodziców;
 • Stosuje różnorodne metody mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci;
 • Współpracuje z różnymi ośrodkami i instytucjami pomocowymi;
 • Zakłada zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci potrzebujących pomocy i wsparcia;
 • Podejmuje coraz to nowe działania związane z promocją przedszkola, uaktualnia stronę internetową;
 • Prowadzi edukację zdrowotną dzieci i ich rodziców;
 • Uczestniczy w szkoleniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i innej;
 • Urozmaica formy współpracy z rodzicami;
 • Systematycznie doskonali bazę i estetykę pomieszczeń i terenu wokół budynku;
 • Udoskonala system zarządzania przedszkolem.

CELE STRATEGICZNE

 • Wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z polityką oświatową państwa;
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
 • Wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu różnorodnej aktywności na rzecz własnego rozwoju, w szczególności dzieci niepełnosprawne,
 • Zapoznanie dzieci z ich prawami, obowiązkami, z kodeksem zachowań i wdrażanie ich w życie przedszkolaków;
 • Wdrażanie działań wychowawczych związanych z profilaktyką zagrożeń oraz wzmacniających właściwe zachowania;
 • Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola oraz monitorowania realizacji podstawy programowej;
 • Uatrakcyjnianie form współpracy z rodzicami, zapoznanie rodziców z koncepcją pracy przedszkola;
 • Podejmowanie nowatorskich rozwiązań programowych;
 • Monitorowanie i doskonalenie na podstawie wniosków z procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, dzięki współpracy nauczycieli;
 • Urozmaicanie i wprowadzanie różnorodnych działań skierowanych na podmiotowe traktowanie dziecka, indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji;
 • Wdrażanie nowatorskich rozwiązań promujących przedszkole w środowisku lokalnym, współpracy z tym środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego przy racjonalnym wykorzystaniu warunków w jakich działa;
 • Podejmowanie działań skierowanych na pozytywne postrzeganie przedszkola w środowisku, we współpracy z rodzicami;
 • Ciągłe doskonalenie i unowocześnianie systemu zarządzania placówką gwarantujące jej sprawne funkcjonowanie , poprzez wspólne działania podejmowane przez nauczycieli i kadrę kierowniczą;
 • Systematyczne przeprowadzanie przez zespół nauczycieli ewaluacji wewnętrznej;
 • Wykorzystywanie wniosków z nadzoru pedagogicznego do rozwoju przedszkola i wprowadzania zmian w jego funkcjonowaniu;
 • Ciągłe wzbogacanie wyposażenia przedszkola w celu podniesienia atrakcyjności działań związanych z realizacją przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzaniu oferty zajęć.

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA

 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej;
 • Wzmacnianie działań związanych z profilaktyką zagrożeń oraz promujących właściwe zachowania i przestrzeganie praw dziecka;
 • Udoskonalenie systemu zarządzania, przy współpracy nauczycieli i kadry kierowniczej;
 • Obejmowanie opieką dzieci niepełnosprawnych, wzmacnianie działań wspierania ich rodzin;
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych w odniesieniu do poczucia tożsamości .narodowej, barw ojczystych a także wzbogacanie wiedzy na temat własnego miasta, regionu.

 

OCZEKIWANE EFEKTY

 • Wzbogacono ofertę edukacyjną przedszkola, w tym ofertę dla dzieci niepełnosprawnych;
 • Promowane są prawa dziecka poprzez : kąciki w salach dzieci, tablicę informacyjną, zajęcia, zabawy, podczas spotkań z rodzicami;
 • Kilka razy w ciągu roku organizowane są zajęcia otwarte z wykorzystaniem metod aktywizujących, w obecności rodziców;
 • Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym zapewnia atrakcyjne i bezpieczne zabawy;
 • Rodzice wyrażają swe poparcie dla przedsięwzięć i projektów realizowanych na terenie przedszkola;
 • Dzieci mają możliwość częstego obcowania z kulturą; muzyką , przedstawieniami teatralnymi, wystawianymi przez rodzimych artystów jak i poza naszym miastem.
 • Pomieszczenia przedszkolne są systematycznie doposażone w atrakcyjne pomoce i zabawki;
 • Przedszkole posiada własną stronę internetową; zamieszcza w lokalnych mediach informacje z życia przedszkola;
 • Przedszkole umożliwia dzieciom poznanie własnego miasta, regionu, kraju i Europy poprzez: zabawy, konkursy, zajęcia i wycieczki;
 • Przedszkole posiada środki dydaktyczne do realizacji zajęć o różnorodnej tematyce, w tym regionalnej, krajowej i europejskiej;
 • Realizowane są zabawy , zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego, zdrowotnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 • Do zajęć wprowadzane są zagadnienia i treści zaczerpnięte z programów własnych,
 • Systematycznie odbywają się imprezy przedszkolne i uroczystości, wycieczki, wyjazdy plenerowe, festyny z okazji Dnia Rodziny i inne, promujące placówkę w środowisku;
 • Przedszkole współpracuje z innymi przedszkolami, szkołami i instytucjami;
 • Przeprowadzana jest przez zespół nauczycieli ewaluacja wewnętrzna, która wraz z wnioskami z nadzoru pedagogicznego przyczynia się do rozwoju przedszkola i wprowadzania zmian w jego funkcjonowaniu;
 • Aktywnie działają zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem oraz innych, potrzebujących pomocy i wsparcia.
 • Dziecko jest postrzegane jako niepowtarzalna całość;
 • Respektowane są indywidualne różnice w rozwoju dziecka;
 • Poszanowana jest indywidualność dziecka, tzn. jego potrzeby rozwojowe, zdolności, zainteresowania, indywidualne doświadczenia;
 • Uwzględniane jest indywidualne tempo rozwoju, „odmienność” drogi rozwojowej, specyficzna dla niego logika rozwoju;

DZIECKO I JEGO ROZWÓJ WSPOMAGAMY POPRZEZ:

 • Zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych, przede wszystkim potrzebę akceptacji i bezpieczeństwa;
 • Stwarzanie atmosfery radosnej, beztroskiej zabawy;
 • Zapewnienie szczególnej troski dzieciom niepełnosprawnym, wymagającym oddziaływań stymulacyjno- kompensacyjnych;
 • Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wiary w swoje możliwości i poczucia własnej wartości;
 • Kształtowanie podstaw charakteru poprzez uspołecznienie, przestrzeganie norm i zasad współżycia w grupie;
 • Zapewnienie warunków zdrowego i bezpiecznego rozwoju, kształtowanie postaw zdrowotnych, działania profilaktyczne i wyrównywanie szans.
 • Stwarzanie klimatu i okazji do niesienia pomocy i przyjmowania jej od innych;
 • Nastawienie we wspieraniu dziecka w jego aktywności poznawczej na odkrywanie samego siebie, w relacji z otaczającą rzeczywistością społeczno-kulturową i przyrodniczą; wzbogacanie jego doświadczeń;
 • Uwrażliwianie na estetykę w kontaktach z otoczeniem, przyrodą, sztuką, rozbudzanie wyobraźni i ekspresji twórczej dziecka ;

 

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia

Wykazuje:

 • Motywację do uczenia się
 • Zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego;
 • Umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;
 • Umiejętność koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość;
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnościami
 • Umiejętność współpracy w grupie, (podporządkowuje się poleceniom, normom);
 • Tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań;
 • Samodzielność;
 • Odporność na stres, (sytuacje problemowe, konflikty z rówieśnikami)
 • Zainteresowanie czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;

Posiada:

 • Zdolność do obdarzania nauczycieli ( i innych dorosłych) uwagą i porozumiewanie się w zrozumiały dla innych sposób;
 • Wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia;
 • Podstawową wiedzę o świecie;
 • Sprawność rąk oraz koordynację wzrokowo- ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania

Potrafi:

 • Cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;
 • Posługiwać się zdobyczami techniki (RTV, komputer, i inne), próbuje zrozumieć, jak one działają, zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich;
 • Przewidywać skutki swoich zachowań;
 • Utrzymywać porządek w swoim otoczeniu;
 • Zwracać się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

Uwzględniając możliwości i   zasoby naszego środowiska, pragnę stworzyć przedszkole twórcze, otwarte   i przyjazne zarówno dla dzieci jak i ich rodziców.

P – placówka, priorytety

R – rozwój , rodzice

Z – założenia, zasady, zadania

E – edukacja

D – dziecko

S –   sukces

Z – zainteresowania, zdolności

K – kadra

O – odpowiedzialność , otwartość

L – ludzie

E- empatia

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.